powrót na stronę główną   informacje-materiały

Koło reporterskie - Izabela Frąc


PROGRAM KOŁA REPORTERSKIEGO

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie w wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających studia wyższe bądź ułatwiających zdobywanie zawodu,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności,
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,
 • efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatyki,
 • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

II CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE :

 • pisanie i redagowanie tekstów,
 • wartościowanie różnych zjawisk zachodzących w szkole i poza nią,
 • rozwijanie zainteresowań uczniowskich,
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
 • poznawanie publicystycznych form wypowiedzi:
 • felietonu,
 • recenzji,
 • wywiadu,
 • reportażu.
 • kształcenie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej,
 • wzmacnianie wiary w swoje możliwości,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru: tolerancji, życzliwości, otwartości, szacunku dla innych,
 • rozwijanie umiejętności gromadzenia i porządkowania materiałów do gazetki, pracy ze słownikami, korzystania ze zbiorów biblioteki przygotowujących do samokształcenia, korzystania z dóbr kultury, tekstów kultury,
 • poznanie specyfiki i kodeksu pracy dziennikarskiej
 • kultura zachowania, języka, rzetelność, uczciwość, szacunek dla innych, prawdomówność, odpowiedzialność.
 • opanowanie umiejętności pracy z magnetofon
 • em i dyktafonem przy przeprowadzaniu wywiadu.
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i rzetelności,
 • redagowanie gazetki szkolnej.
 • integrowanie uczniów Zespołu Szkół ( gimnazjum, lice
 • um),
 • wspomaganie akcji “Patrona szkoły”,
 • badanie opinii uczniów i nauczycieli na temat kryteriów oceniania , poziomu nauczania, bezpieczeństwa w szkole, imprez szkolnych itp.
 • promowanie liceum
 • pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych.

 

III ZADANIA NAUCZYCIELA:

 • rozbudza zainteresowania ucznia, zachęca do prób twórczych,
 • zapoznaje z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi,
 • pomaga w utrwalaniu nawyków samokształceniowych,
 • przydziela uczniom różne zadania w zależności od ich możliwości intelektualnych oraz zainteresowań,
 • przygotowuje ucznia do wartościowania różnych zjawisk zachodzących w szkole i poza nią,
 • rozwija umiejętności wnikliwego i osobistego stosunku do tekstu,
 • kształci umiejętności formułowania własnych syntetycznych ocen i opinii,
 • kształci sprawności językowe, umiejętności logicznego myślenia, wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.
 • wpaja uczniom nawyki czynnego uczestnictwa w życiu środowiska szkolnego i miejskiego,
 • kształci umiejętności świadomego, celowego i krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji,
 • kształci umiejętności tworzenia gazetki szkolnej,
 • rozbudza ambicje dążenia do wielkich celów życiowych,
 • wdraża kodeks pracy dziennikarskiej,
 • przygotowuje do świadomego korzystania z mass mediów,
 • wprowadza w świat mediów oraz zapoznaje z podstawowymi procesami komunikowania się ludzi,
 • pomaga w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych, np. balu integracyjnego.

IV TREŚCI NAUCZANIA:

 • Tytułowanie i dzielenie tekstów
 • :
 • Jak tytułować
 • ?
 • Jak
 • zapowiadać teksty?
 • Jak
 • dzielić teksty?
 • Informacja, czyli sedno dziennikarstwa:
 • Ustalamy reguły obowiązujące w informacji.
 • J
 • ak redagować informację?
 • Uczymy
 • się precyzji w informowaniu.
 • Historii literatury
 • nadajemy kształt informacji.
 • Gdy
 • informacja staje się sprawozdaniem...
 • Analizujemy i piszemy dobre sprawozdania.
 • Uczymy się pisania artykułu problemowego.
 • gromadzimy argumenty i szukamy wyrazów dla podkreślenia własnej racji.
 • Uczymy
 • się nie zgadzać.
 • Jak b
 • udować dyskurs?
 • Komentarz, czyli mówienie wprost.
 • Komentarz a publicystyka.
 • Felieton, czyli niezobowiązująco, ale zobowiązująco.
 • Recenzja, czyli między informacją a krytyką.
 • Wywiad, czyli jak pokazać rozmówcę.
 • Jak przygotować się do wywiadu.
 • Jak
 • rozmawiać?
 • Jak
 • zacząć i zakończyć wywiad?
 • U
 • kładamy pytania na spotkanie ze znaną osobą.
 • Praca z magnetofonem i dyktafonem przy przeprowadzaniu wywiadu.
 • Przeprowadzamy wywiady z wybranymi osobami.
 • Reportaż, czyli dochodzenie do prawdy.
 • O
 • czym może być reportaż?
 • Ustalamy tematy naszych reportaży.
 • P
 • rzekształcamy rozprawki i charakterystyki postaci w reportaże.
 • Problemy reportera.
 • Tworzenie tekstów publicystycznych za pomocą edytora tekstu:
 • W
 • jaki sposób ustalić i zmienić parametry czcionki?
 • Formatowanie tekstu – wyrównywanie
 • do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, justowanie.
 • Jak podno
 • sić poziomy nagłówków za pomocą paska narzędzi ?
 • Jak tworzyć kolumny w dokumencie?
 • Jak
 • zmieniać liczbę kolumn w różnych miejscach dokumentu?
 • Jak
 • wstawiać znak podziału kolumny i dodawać linie między kolumnami?
 • Jak
 • rozmieszczać tekst w polu tekstowym?
 • Jak t
 • worzyć inicjały?
 • Jak
 • przenosić wyrazy na końcu wierszy?
 • Jak
 • tworzyć linie i figury w dokumencie?
 • Wykonywanie operacji na blokach tekstu w tym samym dokumencie tekstowym:
 1. kopiowanie,
 2. wycinanie,
 3. wklejanie.

- Wklejanie fragmentów tekstu do innych dokumentów tekstowych.

 • Jak łączyć dokumenty?
 • Zasady stosowania tabulatorów.
 • Zasady
 • włączania tabel do tekstów.
 • Zasady
 • pracy z długim tekstem.
 • Jak
 • wstawić rysunek do tekstu?
 • Wklejanie do dokumentów tekstowych fragmentów rysunków utworzonych w edytorze graficznych.
 • Składanie gazetki szkolnej
 • Rozprowadzanie gazetki szkolnej.
 • Aktywne uczestniczenie w imprezach szkolnych.
 • Układamy ankiety szkolne
 • Przeprowadzamy i analizujemy ankiety szkole.
 • Poznajemy
 • pracę lokalnej gazetki szkolnej i nawiązujemy współpracę z jej Redaktorem Naczelnym.
 • Organizujemy
 • karnawałowy bal przebierańców.
 • Uczestniczymy na Targach Edukacyjnych w Jeleniej Górze.
 • Przy
 • współpracy z p. Pedagog odpowiadamy na listy uczniów,

 

V SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

 • zapoznanie się z nauczaną grupą, jej wiedzą ogólną i indywidualnymi zainteresowaniami poprzez pogadankę,
 • pozwolenie członkom grupy na poznanie się pod kątem zainteresowań reporterskich,
 • przedstawienie grupie celów spotkań,
 • prowokowanie do dyskusji nad zagadnieniami, które inter
 • esują uczniów,
 • stopniowe poznawanie publicystycznych form wypowiedzi,
 • prowadzenie zajęć w sali komputerowej,
 • wyznaczanie zadań o różnorodnej tematyce, zmuszające ucznia do precyzowania własnego stanowiska,
 • praca w małych grupach,
 • wspólnie z uczniami wynajdywać materiały uzupełniające, czytanie ich i analizowanie,
 • tworzenie w czasie zajęć różnych tekstów publicystycznych, następnie czytanie, omawianie i wspólna ocena,
 • składanie gazetki szkolnej,
 • aktywne uczestniczenie w życiu środowiska,
 • nawiązanie współpracy z gazetą lokalną,
 • organizowanie wraz z grupą imprez szkolnych i konkursów.

 

VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 • tworzy teksty o różnym charakterze,
 • formułuje pytania, informacje, oceny, uzasadnienia, komentarze,
 • uczestniczy w redagowaniu gazetki szkolnej
 • comiesięcznie wraz z grupą składa gazetkę szkolną,
 • uczestniczy w promocji szkoły na Targach Edukacyjnych,
 • aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu szkoły,
 • wartościuje zjawiska współczesnego życia kulturalnego,
 • uczestniczy w organizacji imprez szkolnych,
 • publikuje swoje artykuły w gazetce szkolnej i lokalnej,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • umie
 • wykorzystać multimedialne źródła informacji, gromadzi i przetwarza wiadomości, sporządza bazy danych, dokonuje zapisów audio i wideo,
 • sprawnie posługuje się komputerem przy tworzeniu tekstów,
 • jest świadom własnej wartości i rozumie, jaki wpływ na kształtowanie jego osobowości ma kultura,
 • ceni ideę porozumiewania i tolerancji jako najważniejszą w kształtowaniu stosunków między ludźmi,
 • rozwija, doskonali i kształtuje swoją osobowość.

VII LITERATURA:

 • Stanisław Bortnowski,
 • Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999
 • Edukacja terapeutyczna, pod red. J.
 • Jastrząb, Toruń 2002
 • Ewa Biernacka, Wilga Herman, Jak pisać wypracowanie, Warszawa 2002

 

VIII UWAGI KOŃCOWE:

 • Tematyka
 • tekstów zamieszczanych w kolejnych numerach gazetki jest ściśle powiązana z kalendarium wydarzeń szkolnych.

IX EWALUACJA:

 • ocena gazetki przez innych ( przeprowadzenie ankiety szkolnej )
 • zbieranie informacji na temat gazetki poprzez
 • kolportaż gazetki wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i gości szkoły.

 

góra strony